• ดาวน์โหลด
  • เกมไกด์
  • แจ้งปัญหา
Terms of Service

ข้อตกลงในการให้บริการของบริษัท เพลย์ ออนไลน์ จำกัด

 

1. การยอมรับข้อตกลง

      1.1 ข้อตกลงในการให้บริการ ("ข้อตกลง") เป็นสัญญาที่มีผลทางกฎหมายระหว่างบริษัท เพลย์ ออนไลน์ จำกัด ("บริษัท") และคุณ ("คุณ") การที่คุณใช้หรือเข้าเกมหรือแอพพลิเคชั่นใดๆ ของเพลย์ออนไลน์ ("บริการ") จะถือว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับที่จะถูกผูกมัดโดยข้อตกลงนี้แล้ว เพลย์ออนไลน์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร และคุณยอมรับที่จะถูกผูกมัดโดยการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขนั้นๆ คุณจะต้องหยุดใช้บริการและยกเลิกบัญชีผู้ใช้ต่างๆ ที่คุณสร้างขึ้นในบริการนี้

      1.2 ผู้ใช้มีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบข้อตกลงเป็นระยะๆ การที่คุณใช้บริการต่อไปหลังจากที่มีการแก้ไขหรือการเพิ่มเติมใดๆ จะถือว่าคุณได้ยอมรับในข้อตกลงที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว หากคุณไม่ยอมรับในข้อตกลง คุณจะต้องหยุดใช้บริการและยกเลิกบัญชีผู้ใช้ต่างๆ ที่คุณสร้างขึ้นในบริการนี้

      1.3 หากคุณละเมิดข้อตกลง เพลย์ออนไลน์ขอสงวนสิทธิ์ในการตักเตือนคุณเกี่ยวกับการละเมิดนั้นๆ หรือยกเลิกหรือระงับบัญชีผู้ใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งหรือบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดของคุณที่ได้สร้างขึ้นผ่านบริการทันที คุณยินยอมว่าเพลย์ออนไลน์ไม่จำเป็นต้องแจ้งคุณก่อนที่จะยกเลิกหรือระงับบัญชีผู้ใช้ของคุณ

      1.4 เพลย์ออนไลน์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ให้ผู้ใช้เข้าถึงบริการได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล ซึ่งเหตุผลนั้นอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การละเมิดข้อตกลง

      1.5 คุณให้การยินยอมว่าเพลย์ออนไลน์อาจจะหยุดให้บริการหรือเปลี่ยนเนื้อหาของการบริการเมื่อใดก็ได้ ด้วยเหตุผลใดก็ได้ และอาจจะแจ้งคุณหรือไม่ก็ได้ โดยที่เพลย์ออนไลน์ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ

      1.6 คุณรับรองว่าคุณมีอายุ 13 ปีหรือมากกว่า และหากคุณมีอายุระหว่าง 13-18 ปี คุณรับรองว่าผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณได้อ่านและยอมรับข้อตกลงนี้ด้วยแล้ว

 

2. ทรัพย์สินทางปัญญา/ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญา

      2.1 ทุกอย่างที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการออกแบบ, ข้อความ, รูปภาพ, ภาพเคลื่อนไหว, ข้อมูล, แอพพลิเคชั่น, ซอฟต์แวร์, ดนตรี, เสียง และไฟล์อื่นๆ และไฟล์ที่เลือกมาและการจัดเรียง) นั้นได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายจากการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต เนื้อหาทั้งหมดของการบริการนั้นมีลิขสิทธิ์ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของราชอาณาจักรไทย และ/หรือกฎหมายที่เทียบเท่ากันในขอบเขตอำนาจของศาลประเทศอื่นๆ

      2.2 คุณยอมรับว่าจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลง ทำสำเนา แจกจ่าย ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ ดาวน์โหลด แสดง โพสต์ ถ่ายโอน หรือขายในรูปแบบใดๆ หรือด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเนื้อหา หรือนำเนื้อหาไปใช้โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเพลย์ออนไลน์ก่อน โดยมีข้อยกเว้นคือ เนื้อหาของผู้ใช้ (ซึ่งจะให้คำนิยามต่อไปนี้) ที่คุณได้เป็นผู้โพสต์ลงบนเว็บไซต์เอง การจะนำสิ่งใดๆ ที่มีลิขสิทธิ์ไปใช้ ซึ่งรวมถึงการนำไปพัฒนาต่อยอด จะต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเพลย์ออนไลน์ การทำซ้ำหรือแจกจ่ายซ้ำของเนื้อหาต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงนี้เป็นสิ่งต้องห้าม และอาจจะมีผลเป็นบทลงโทษทางแพ่งและทางอาญาที่รุนแรง

      2.3 เพลย์ออนไลน์ และ/หรือผู้ออกใบอนุญาตให้กับเพลย์ออนไลน์จะยังเป็นคงเจ้าของในสิทธิ์ ชื่อ และผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ในทุกอย่างที่อยู่ในบริการของเพลย์ออนไลน์หรืองานที่เกี่ยวข้อง คุณทราบดีว่าการใช้บริการหรือการเข้าถึงสิ่งใดๆ ที่อยู่ในบริการจะไม่ทำให้คุณเป็นเจ้าของสิทธิ์นั้นๆ

      2.4 เพลย์ออนไลน์ได้ให้อนุญาตคุณให้ใช้บริการแบบเป็นส่วนบุคคล, ไม่ครอบคลุม, ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้, สามารถถอดถอนได้ และมีขอบเขตจำกัด เพื่อให้คุณดูและใช้บริการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การได้รับการอนุญาตให้ใช้บริการของคุณถูกจำกัดตามข้อตกลงเหล่านี้

 

3. เนื้อหาของผู้ใช้

      3.1 คุณยอมรับว่าคุณเผยแพร่เนื้อหาลงในบริการด้วยความเต็มใจ โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่เพลย์ออนไลน์มีไว้ให้

      3.2 คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณไม่สามารถแจกจ่าย ขาย ถ่ายโอน หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้เนื้อหา และ/หรือแอพพลิเคชั่น ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ในประเทศใดก็ตาม หรือในโซเชียลเน็ตเวิร์คหรือสื่ออื่นๆ โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเพลย์ออนไลน์ คุณให้สิทธิ์เพลย์ออนไลน์กระทำการแทนคุณได้ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นนั้น

      3.3 เพลย์ออนไลน์สามารถนำข้อมูล, ข้อความ, ภาพ และการเลือกใช้และเรียบเรียงเนื้อหาเหล่านั้น (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า "เนื้อหาของผู้ใช้") ที่อัพโหลดขึ้นไปในบริการทั้งส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าแบบไม่จำกัด, วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ใช่เพื่อการค้า และ/หรือการโปรโมทได้ ข้อความ รูปภาพ และรูปถ่ายที่คุณอัพโหลดขึ้นถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ที่สร้างเนื้อหาเหล่านั้นขึ้นมาแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น ผู้ใช้จึงต้องรับผิดชอบต่อไฟล์ใดๆ ที่ผู้ใช้อัพโหลด โพสต์ หรือทำให้เข้าถึงได้ โดยเพลย์ออนไลน์จะไม่รับผิดชอบใดๆ เพลย์ออนไลน์อาจจะควบคุมหรือไม่ควบคุมเนื้อหาของผู้ใช้ก็ได้ และจะไม่รับรองความถูกต้อง คุณภาพ หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาของผู้ใช้ที่โพสต์ผ่านแอพพลิเคชั่นของเพลย์ออนไลน์ การที่คุณใช้เพลย์ออนไลน์แสดงว่าคุณรับทราบและยอมรับว่าคุณอาจจะพบกับสิ่งที่อาจจะน่ารังเกียจได้ คุณยอมรับว่าเพลย์ออนไลน์จะไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงความผิดพลาดของเนื้อหาผู้ใช้ และความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม

      3.4 เพลย์ออนไลน์ของสงวนสิทธิ์ในการคัดออกหรือลบเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ออกจากบริการเป็นการถาวรโดยอาจจะแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได

 

4. เงินตรา/สินค้าเสมือน

      4.1 การบริการอาจรวมถึงการซื้อเงินตราในเกมซึ่งเป็นเงินตราเสมือน ("เงินตราเสมือน") ที่คุณอาจจะต้องจ่าย "เงินจริง" เพื่อได้มาซึ่ง "เงินตราเสมือน" นั้นๆ เงินตราเสมือนนี้จะไม่สามารถนำมาแลกกลับเป็นเงินจริง, สินค้า หรือสิ่งของใดๆ ที่มีมูลค่าเงินจากเพลย์ออนไลน์หรือฝ่ายอื่นๆ ได้ คุณเข้าใจดีว่าคุณไม่มีสิทธิ์ในสิ่งของเสมือนในเกมหรือเงินตราเสมือนนี้

      4.2 การซื้อเงินตราเสมือนของคุณนั้นเป็นที่สิ้นสุด และไม่สามารถขอคืนเงิน, ขอเปลี่ยน หรือขอถ่ายโอนได้ ยกเว้นเพลย์ออนไลน์เห็นสมควร คุณไม่สามารถซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราเสมือนนอกเหนือไปจากในบริการได้ การกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงและอาจจะทำให้บัญชีผู้ใช้ของคุณถูกระงับและ/หรือถูกดำเนินการตามกฎหมาย

      4.3 เพลย์ออนไลน์มีสิทธิ์ในการแก้ไข จัดการ ควบคุม หรือกำจัดเงินตราเสมือนตามเห็นสมควร ราคาและการหามาได้ของสิ่งของเสมือนในเกมอาจจะเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า

 

5. กฎในการใช้งาน

      5.1 บริการของเพลย์ออนไลน์อาจมีช่องทางการสื่อสาร เช่น ฟอรั่ม, สังคม, หรือช่องทางการแชท (โดยรวมเรียกว่า "ช่องทางการสื่อสาร") ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการคนอื่นๆ ได้ เพลย์ออนไลน์ไม่จำเป็นต้องเฝ้าดูช่องทางการสื่อสารเหล่านี้ แต่อาจจะทำเช่นนั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสิ่งที่ถูกโพสต์ลงในช่องทางการสื่อสารเหล่านี้ และลบเนื้อหาใดๆ ก็ได้ เมื่อใดก็ได้ โดยอาจจะแจ้งเหตุผลหรือไม่ก็ได้ ตามที่เพลย์ออนไลน์เห็นสมควร

      5.2 เพลย์ออนไลน์อาจจะยกเลิกหรือระงับการเข้าถึงช่องทางการสื่อสารของคุณเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและไม่ต้องแจ้งเหตุผล

      5.3 คุณยอมรับว่าข้อความในแชทและสิ่งที่ถูกโพสต์โดยผู้ใช้ในช่องทางการสื่อสารนั้นไม่ได้ถูกควบคุมโดยเพลย์ออนไลน์ และสิ่งเหล่านั้นจะไม่ถือว่าถูกตรวจสอบและได้รับการอนุมัติโดยเพลย์ออนไลน์

      5.4 เพลย์ออนไลน์จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ในช่องทางการสื่อสารไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม

      5.5 คุณยอมรับว่าการสื่อสารทั้งหมดของคุณในช่องทางการสื่อสารถือเป็นสิ่งสาธารณะ และคุณไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับความเป็นส่วนตัวใดๆ จากการใช้ช่องทางการสื่อสาร เพลย์ออนไลน์ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อข้อมูลที่คุณเลือกที่จะแบ่งปันในช่องทางการสื่อสารเหล่านี้ หรือต่อการกระทำใดๆ ของผู้ใช้คนอื่นๆ

      5.6 คุณยอมรับว่าการใช้บริการของคุณจะเป็นไปอย่างถูกกฎหมาย และคุณจะทำตามกฎการใช้งานนี้ นอกจากนี้ คุณยินยอมว่าคุณจะไม่ใช้บริการเพื่อกระทำการเหล่านี้ ซึ่งในที่นี้ได้ชี้แจงไว้เป็นตัวอย่างเท่านั้น ::

            1) โพสต์ อัพโหลด ถ่ายโอน หรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย มีเนื้อหาทางเพศ มีภาพโป๊เปลือย หรือเป็นที่รังเกียจ

            2) ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง หมิ่นประมาท เยาะเย้ย ล้อเลียน ติดตาม ข่มขู่ รังควาน กรรโชก หรือข่มเหงผู้อื่น ไม่ว่าด้วยความเกลียดชัง รังเกียจสีผิว เชื้อชาติ หรือการกระทำอื่นใดที่คนปกติทั่วไปเห็นว่าเป็นการโจมตีหรือเป็นที่น่ารังเกียจ

            3) อัพโหลดหรือถ่ายโอน (หรือพยายามที่จะอัพโหลดหรือถ่ายโอน) ไฟล์ที่มีไวรัส, Trojan, Worms, Time Bombs, Cancelbots ไฟล์หรือข้อมูลที่มีสิ่งเจือปน หรือซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อการให้บริการหรือคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้คนอื่นๆ

            4) ละเมิดสิทธิในสัญญา, สิทธิส่วนบุคคล, สิทธิในทรัพย์สินทางปัญหา หรือสิทธิอื่นๆ ของฝ่ายใดๆ ซึ่งรวมถึงการใช้ อัพโหลด ถ่ายโอน แจกจ่าย หรือการทำให้ข้อมูลใดๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางบริการไปเข้าถึงได้ที่อื่นด้วยวิธีที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า หรือสิทธิอื่นๆ ของฝ่ายใด (รวมถึงสิทธิในการความเป็นส่วนตัวหรือความเป็นสาธารณะ)

            5) พยายามที่จะได้มาซึ่งรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ของสมาชิกคนอื่นๆ

            6) การรายงานเท็จต่อเพลย์ออนไลน์ผ่านทางการใช้ช่องทางการสนับสนุนหรือใช้ปุ่มแจ้งโดยไม่เหมาะสม

            7) พัฒนา แจกจ่าย หรือแจ้งให้สมาชิกคนอื่นทราบเกี่ยวกับโปรแกรมซอฟต์แวร์แบบ "อัตโนมัติ", แบบ "มาโคร" หรือโปรแกรมการโกงอื่นๆ หรือแอพพลิเคชั่นที่ละเมิดข้อตกลงเกี่ยวกับการให้อนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

            8) การใช้ประโยชน์จากบักหรือข้อผิดพลาดของเกมในทางที่ผิด หรือการแจกจ่ายหรือแจ้งให้สมาชิกผู้อื่นทราบเกี่ยวกับข้อบกพร่องของเกม ความผิดพลาดของเกม หรือบักซึ่งทำให้เกิดข้อได้เปรียบโดยไม่ได้ตั้งใจได้

            9) ละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โปรโมทหรือสนับสนุนให้มีการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การแฮก แคร็ก การแจกจ่ายซอฟต์แวร์ปลอม โปรแกรมโกง หรือแฮกการบริการ

 

6. ข้อความปฏิเสธการรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับประกัน และข้อจำกัดเกี่ยวกับความรับผิด

      6.1 คุณยอมรับว่าการใช้บริการนี้ตั้งอยู่บนความเสี่ยงของคุณเองแต่เพียงผู้เดียว เพลย์ออนไลน์, เจ้าหน้าที่, กรรมการบริษัท, พนักงาน และตัวแทนของเพลย์ออนไลน์ จะไม่รับผิดชอบการรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และการใช้เว็บไซต์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นที่แจ้งไว้โดยชัดเจนหรือบอกไว้เป็นนัย ซึ่งรวมถึงการรับประกันชื่อ, ความเหมาะสมสำหรับการขาย, ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์บางอย่าง หรือการไม่ฝ่าฝืน, ความถูกต้องแม่นยำ, การมีอำนาจ, ความสมบูรณ์, ความมีประโยชน์ และการตรงต่อเวลา เพลย์ออนไลน์ไม่รับประกันหรือรับรองว่าเนื้อหาของบริการ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อมายังบริการจะมีความสมบูรณ์ และจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ต่อ (i) ข้อบกพร่อง, ความผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องขอเนื้อหา (ii) ความเสียหายต่อบุคคลหรือสิ่งของประเภทใดก็ตามที่เป็นผลมาจากการที่คุณเข้าถึงและใช้บริการ (iii) การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย และ/หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด และ/หรือข้อมูลทางการเงินที่บันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยนั้นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต (iv) การหยุดชะงักหรือการหยุดส่งข้อมูลไปยังหรือออกจากบริการ (v) บั๊ก, ไวรัส, Trojan horses หรือสิ่งอื่นๆ ในทำนองเดียวกันที่อาจจะถูกส่งไปยังหรือส่งผ่านบริการโดยบุคคลภายนอก และ (vi) ข้อผิดพลาดหรือการละเลยในเนื้อหา หรือความเสียหายหรือสูญเสียทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นโดยเป็นผลจากการใช้เนื้อหาที่มีการโพสต์ อีเมล ส่ง หรือทำให้เข้าถึงได้ผ่านบริการ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม เพลย์ออนไลน์, กรรมการ, เจ้าหน้าที่, ตัวแทน, ผู้รับจ้าง, คู่ค้า และพนักงานของเพลย์ออนไลน์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใดๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เกิดจากการลงโทษที่เป็นผล หรือความเสียหายใดๆ ก็ตามซึ่งรวมถึงการสูญเสียกำไรหรือข้อมูลซึ่งเกิดจากการใช้งานบริการหรือเนื้อหาใดๆ ที่อยู่บน, เข้าถึงผ่าน หรือดาวน์โหลดจากบริการ ไม่ว่าจะอ้างอิงถึงการรับประกัน, สัญญา, การละเมิด หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นๆ ใดๆ และไม่ว่าไม่ว่าเพลย์ออนไลน์จะถูกบอกให้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายเหล่านี้หรือไม่ก็ตาม ข้อจำกัดเกี่ยวกับการรับผิดชอบดังที่ได้กล่าวมานี้จะถูกใช้จนสุดขอบเขตเท่าที่กฎหมายจะอนุญาตในขอบเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง

      6.2 คุณรับทราบว่าเพลย์ออนไลน์จะไม่รับผิดต่อการที่ผู้ใช้ส่งสิ่งใดก็ตามที่เป็นการหมิ่นประมาท, เป็นการคุกคาม หรือกระทำผิดกฎหมายต่อบุคคลภายนอกใดๆ และความเสี่ยงและความเสียหายใดๆ จากสิ่งที่กล่าวมาแล้วนี้จะอยู่ในความรับผิดของคุณทั้งหมด

      6.3 คุณยินยอมที่จะจ่ายค่าชดเชย และไม่ให้เพลย์ออนไลน์, กรรมการ, เจ้าหน้าที่, ตัวแทน, ผู้รับจ้าง, คู่ค้า และพนักงานของบริษัทได้รับความเสียหายจากหรือที่เป็นผลจากความสูญเสีย, การรับผิด, การกล่าวโทษ, การเรียกร้อง, ความเสียหาย, ค่าใช้จ่าย ซึ่งรวมถึงค่าบริการทนายที่สมเหตุสมผลที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ (i) การที่คุณใช้งานและเข้าถึงบริการ (ii) การที่คุณละเมิดข้อตกลงข้อใดๆ ของข้อตกลงของการให้บริการ (iii) การที่คุณละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินหรือความเป็นส่วนตัว (iv) การกล่าวโทษที่ว่าเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณส่งเข้าไปในบริการสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลภายนอก หรือ (v) เนื้อหาใดๆ ก็ตามที่คุณโพสต์หรือแบ่งปันบนหรือผ่านทางบริการ

 

7. นโยบายการคืนเงิน

เพื่อป้องกันปัญหาอันเกิดจากมิจฉาชีพต่างๆ เราจึงมีนโยบายเกี่ยวกับการคืนเงินดังนี้

      • เราขอสวงนสิทธิ์ในการงดคืนเงินใดๆ ทุกกรณีหากธุรกรรมนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว ดังนั้นคุณจะต้องตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนการยืนยันทุกครั้ง

      • ทรัพย์สิน สิ่งของ และข้อมูลในบัญชี รวมถึงของขวัญหรือรางวัลต่างๆ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้

      • กรณีคุณถูกขโมยหรือโจรกรรมข้อมูลมาเพื่อเติมเงิน คุณต้องดำเนินการกับผู้กระทำผิดเอง เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

      • เราไม่ยอมรับการร้องขอใดๆ สำหรับการขอคืนเงิน และความเสียหายที่เกิดจากคุณเอง

 

8. ทั่วไป

      8.1 การเข้าถึงหรือใช้บริการนี้ แสดงว่าคุณยอมรับว่าข้อตกลงการให้บริการนี้และข้อขัดแย้งใดๆ ก็ตามที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างคุณและเพลย์ออนไลน์อยู่ภายใต้กฎหมายของสหราชอาณาจักรไทยโดยไม่คำนึงถึงหลักการเกี่ยวกับกฎหมายที่ขัดแย้งกันและไม่คำนึงถึงสถานที่อยู่ของคุณ การเรียกร้องหรือข้อขัดแข้งระหว่างคุณและเพลย์ออนไลน์ที่เกิดขึ้นจากส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการใช้งานบริการของคุณจะถูกตัดสินโดยศาลที่มีขอบเขตอำนาจเกี่ยวข้องที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และในที่นี้ คุณได้ยินยอมและยกเว้นการคุ้มครองเกี่ยวกับการไม่มีเขตอำนาจตามหลักบุคคล และการขอให้ศาลจำหน่ายคดีเนื่องจากมีศาลอื่นที่เหมาะสมมากกว่า เกี่ยวกับสถานที่และขอบเขตอำนาจในประเทศไทย

      8.2 เพลย์ออนไลน์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องอ่านทบทวนข้อตกลงนี้เพื่อทราบข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น การที่คุณใช้บริการเพลย์ออนไลน์หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงแล้ว จะถือว่าคุณยอมรับในข้อตกลงที่แก้ไขแล้วนั้น

      8.3 คุณและเพลย์ออนไลน์เห็นพ้องกันว่ามูลฟ้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการจะต้องเริ่มภายใน 1 ปีหลังจากที่มูลฟ้องนั้นเพิ่มขึ้น ไม่เช่นนั้น มูลฟ้องนั้นจะตกไปเป็นการถาวร